© Boeke |  februari  2017

© Boeke |  februari 2017

Laatste                                    :


Gunstige aanbesteding N34


Op 25 jan 2017 is duidelijk geworden dat de aanbesteding van de N34 gunstig is verlopen en financiële ruimte oplevert voor een aantal extra veiligheidsvoorzieningen, waaronder de tunnel bij de Lentersdijk, die nu voor 100% meegenomen wordt door de aannemerscombinatie. Gedeputeerde Staten hebben hiertoe besloten bij de gunning.

Naast de tunnel bij de Lentersdijk wordt de weg breder (8,50 m i.p.v. 8,20 m) en worden bovendien de zgn. kunstwerken aan weerszijden van de weg met 2,0 m verbreed.

En tenslotte komt er een extra bermverharding van 1,60 m breed i.p.v. 0,80 m.
Teun Wolbink, voorzitter PB Rheezerveen Heemserveen is heel blij met dit besluit van GS: “Na jaren van lobbyen en overleggen en blijven benadrukken van hoeveel waarde een oversteek bij de Lentersdijk is voor de omgeving, heeft de Provincie besloten dat er budget voor vrijgemaakt moet worden. Daar zijn wij als Plaatselijk Belang Rheezerveen Heemserveen natuurlijk zeer content mee.”


Definitieve gunning Project N34 door provincie


De provincie Overijssel heeft het project N34 Witte Paal – Drentse grens definitief gegund aan de combinatie FLOOW, bestaande uit Reef Infra, Schagen Infra en Salverda Bouw.


De opwaardering van de N34 vergroot de veiligheid en de doorstroming van het verkeer. De N34 wordt ingericht als regionale stroomweg, wat betekent dat verschillende gelijkvloerse overgangen, met of zonder verkeerslichten, en uitritten van woningen worden verwijderd of vervangen door tunnels en een viaduct. Door de ombouw van de N34 kan het verkeer straks veilig en met 100 kilometer per uur doorrijden.


Planning: de werkzaamheden, engineering en uitvoering, worden uitgevoerd in 2017 en 2018.

Lees meer >


Raadsvergadering over toekomstige (wind)energie
De gemeente Hardenberg heeft ambities op het gebied van duurzame energie. Deze duurzaamheidsambities kunnen niet gerealiseerd worden met energiebesparing alleen. Daarom ligt de focus in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2015 t/m 2020 op grootschalige duurzame energieproductie. Voor de korte termijn is het streven om in 2020 14% van de totaal opgewekte energie in onze gemeente duurzaam op te wekken.

De gemeenteraad neemt 13 december 2017 een besluit over de voorliggende nota over het energiebeleid voor de korte en langere termijn. Uitbreiding met nog 10 extra windturbines binnen de gemeente Hardenberg wordt genoemd als een belangrijke optie: De verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking maakt duidelijk dat met name extra windenergieprojecten een grote bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van 14% duurzame energieopwekking. Op basis van wet-en regelgeving zijn er potentiele locaties voor windenergie aanwezig binnen onze gemeente”.

Hierbij zal dus o.a. weer gekeken worden naar het huidige zoekgebied (waar ook Rheezerveen onder valt). Lees meer >


Tijdelijk asielzoekerscentrum Hardenberg

Eind oktober 2016 is het asielzoekerscentrum Hardenberg geopend op het terrein aan de Jachthuisweg, en zijn de eerste bewoners gearriveerd. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kan in het azc Hardenberg 700 asielzoekers opvangen. Daarnaast kunnen er 50 bufferopvangplaatsen gerealiseerd worden. Het azc Hardenberg blijft vijf jaar in Hardenberg gevestigd. Dit termijn kan na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad eenmalig verlengd worden met nog eens vijf jaar.

Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website bij www.hardenberg.nl/heemserpoort >

Daarnaast is er de blog Heemserpoort > (info site voor en namens omwonenden Heemserpoort) waarop reacties gepubliceerd worden.


Buitengebied Hardenberg krijgt glasvezel

Inmiddels is gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Hardenberg. Naar verwachting zal dit voor de zomer van 2017 gereed zijn.

Het netwerk wordt van woning tot woning aangelegd. Daarvoor is het nodig een smalle sleuf in de berm te graven. Hierbij wordt getracht om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Om uw woning te koppelen aan het glasvezelnetwerk wordt een glasvezel aangelegd vanuit de straat naar uw woning. Indien u een (sier)voortuin heeft, gebeurt dit d.m.v. een zogenaamde tuinboring. Hierbij wordt er onder uw voortuin doorgeboord, de tuin blijft dus intact. Is er een eenvoudige manier om te graven, dan zal dit worden overwogen. Lees meer op de website Glasvezel buitenaf >

Whatsapp alert groepen Rheezerveen en Heemserveen
In verschillende buurten en wijken zijn Whatsapp-alertgroepen actief. In zo'n groep wisselen buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen buurt of wijk.

De Whatsapp-alertgroepen zijn een initiatief van buurt- of wijkbewoners die zelf samen met hun buren alert willen zijn op verdachte situaties.
Ook in Rheezerveen en Heemserveen zijn er een aantal groepen waaraan u kunt deelnemen.
Een Whatsapp-alertgroep is niet bedoeld om de politie te alarmeren: voor het inschakelen van politie, brandweer of ambulance moet u altijd eerst 112 twee bellen. Politie en wijkagent lezen wel mee.

Iedere Whatsapp-alertgroep wordt beheerd door één van de bewoners uit de buurt of wijk. Deze  beheerder vormt samen met beheerders van andere alertgroepen een overkoepelende regiegroep.

Werkwijze

Als deelnemer aan een Whatsapp-alertgroep is het belangrijk om verdachte situaties te herkennen en te weten hoe u moet handelen. Hiervoor kunt u het SAAR-principe gebruiken.

S Signaleer. Is er sprake van een acute verdachte situatie, bijvoorbeeld een onbekende persoon die zich verdacht gedraagt in de tuin van de buurman? Onthoud het signalement van de verdachte persoon aan de hand van geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

A Alarmeer 112. Is het nodig dat de politie direct in actie komt? Bel dan altijd eerst 112.

A App om de waarneming bekend te maken. Laat de deelnemers in de Whatsapp-alertgroep weten wat u heeft gezien en of u 112 heeft gebeld.

R Reageer op de situatie. Ga, als de situatie het toelaat, naar buiten en probeer samen met andere deelnemers de verdachte persoon te volgen. Hou elkaar in de alertgroep op de hoogte van wat u signaleert. U kunt ook de verdachte persoon aanspreken om zijn/haar plannen te verstoren. Doe dit alleen wanneer het mogelijk is. Uw eigen veiligheid staat altijd voorop. Meer informatie >

Aanmelden

Wilt u aansluiten bij een groep in uw buurt? Via de website van de gemeente kunt u aanmelden >

Lid worden ?

De kosten voor het lidmaatschap zijn € 10,= per jaar.

Het eerste jaar kunt u zelfs gratis kennismaken.

Klik hier >

Home Sponsors Plaatselijk Belang >>> Foto’s voor de website Heeft u ook een leuke foto voor deze website die gemaakt is in Rheezerveen of Heemserveen, laat anderen meegenieten en stuur hem op via de mail of met de post naar de seceretaris van PB (zie bestuur)